Nuostatai

TAURAGĖS R. LAUKSARGIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Tauragės r. Lauksargių pagrindinės mokyklos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja
Tauragės r. Lauksargių pagrindinės mokyklos (toliau – mokykla) teisinę formą, priklausomybę,
savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą,
pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritis, rūšis, tikslą,
uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, mokyklos teises ir
pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo
apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, mokyklos
veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
Skaityti daugiau…